Oblíbené odkazy
Architekt je člověk tvořící architekturu, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také dohlíží na jeho realizaci. Slovo „architekt“ je odvozeno z latinského architectus pocházejícího z řeckého slova arkhitekton (arkhi (vedoucí) + tekton (stavitel)). V nejširším smyslu je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady. Architekti jsou profesionálové, kteří musí často navrhovat stavby s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí. Je tedy vyžadováno jejich odborné vzdělání potvrzené licencí anebo zkouškou. Stalo se pravidlem, že architekti soutěží o získání úkolu na významná veřejná díla v architektonických soutěžích, které se běhu doby staly osvědčeným nástrojem. Vybrané činnosti ve výstavbě[1], jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získali oprávnění k výkonu těchto činností podle zákona č.360/1992 Sb. jako autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik. Autorizované osoby v české republice registrují Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Nejprestižnějším oceněním pro architekty je Pritzkerova cena, často nazývaná „Nobelovou cenou za architekturu“. Přestože je architekt chápán nejčastěji v souvislosti s designem a plánováním staveb, v širším pojetí se jedná o někoho s hlubokým vzděláním a zkušenostmi ve svém oboru a se schopností racionálně konstruovat funkční celky. Může se tedy jednat také o softwarové architekty, projektanty a absolventy odborných uměleckých a průmyslových škol.